•.¸¸.•*´گـــذر زنــدگی`*•.¸¸.•

•.¸¸.•*´گـــذر زنــدگی`*•.¸¸.•

اگه " به اضافه ی " خدا باشی میتونی
" منهای" همه چیز زندگی کنی ...

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
  • ۲۱ فروردين ۹۳ ، ۱۴:۱۹ 99.
آخرین نظرات

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

ترس ...وقتی بہ ترس فکر کنم چیزای زیادی میاد تو ذھنم کہ ازش میترسم .... 

این چیز ها اتفاقا چیزای مھمی ھم ھستن .... 

اون چیزھا بمونہ تو دلم .... 

دیشب برنامہ ریختم و رفتیم خونہ خالہ جان از کربلا باز گشتہ .... 

خالہ جان دیگہ ام کہ از ولایت مھاجرتیشون یہ سر اومدھ بودن اینورا خبر کردیم کہ بیاد ... 

دخترخالہ نصفہ مھندس عمرانی ھم فردا امتحان داشت .... 

شب خوبی بود و من حس کردم یہ فاجعہ ای ھم دیدم ... 

حس بدی بود ... خیلی .... از تصور اینکی من ھم شاید خدایی ناکردھ در آیندھ بہ این شکل روزگار بگذرونم سخت بود ...

ھر آدمی برای خودش آرمان و آرزویی دارھ ... 

و من فکر میکنم اگر دوسال پیش در ھمون مدرسہ باقی می موندم الان ھمچنان کاسہ چہ کنم چہ کنم دستم گرفتہ بودم .... 

الان از وضعیتم ناراضی نیستم ... خداجان شکرت .... خدایا تو شاھدی مگہ نہ ؟ 

می بینی کہ صدات میکنم  ؟ از خودت خواستم .... 

نہ درس نہ زندگی اول اون نگاھ رو میخوام ... بدھ بگم میخوام

 ؟ 

لطفا خداجان .... تا سالھای قبل میترسیدم بگم اما الان جرئت گفتن پیدا کردم .... حاضر شدم بہ رضات .... خداجانم ... خیلی دردناکہ .... خیلی .... این گنگی خیلی در آورھ ..... 

اینکہ با توضیحی کہ معلم داد رسیدم بہ این مسئلہ کہ من برای اینکہ بفھمم چیزی رو کہ از درک محدودم خارجہ اونو محدود میکردم و فکر میکردم خب الان این اینہ و ھمینہ و جز این نیس....  

وای خدایا....  این کتاب ھای دینی مورو بہ تنم راست میکنن...  

ولی خیلی یہ حالی بود .... یہ لحظہ بہ این فکر کردم کہ چرا اصرار  دارم اونطوری کہ دلم میخواد فکر کنم ؟ اصن این اونطری کہ من فکر میکنم نیست ..مثہ اغلب مواردی کہ وقتی تو ح یہ سوال می مونم میدونم نگاھم بہ سوال درست نیست ...حالا من نہ نگاھم درست بودھ نہ حتی اینقدری واسع کہ بخاد یہ عظمت رو تو خودش جا بدھ .... 

تو دینی 2 خوندم آدم کہ بعد مرگ وارد برزخ میشہ دیدش باز تر میشہ و چیزایی رو میفھمہ کہ قبلا درک نمیکرد .... 

یہ احساس گنگیہ ... روحم میخواد بدونہ ینی چہ جوری ؟ 

چقدر سوال تو ذھنمون ھست .... 

و اگہ یہ بچہ دو سالہ میخؤاد فقط بدونہ تو خؤنش چیا ھست و چی میگذھ و تو خیابون چہ حیوونیہ و چہ ماشینیہ .... من الان تو این سن خداجانم میخوام بدونم این دنیا کجاست کہ من اومدم ؟ 

چی ؟ چطور ؟ خدایا بگردم دنبالش کمکم میکنی ؟ 

خدایا کجا بگردم ؟ خدایا حرف کسی رو باور کنم ؟ خدایا نمیدو چی رو قبول کنم .... خداجونم نمیدونم .... 

خدایا بارھا ازت خواستم .... 

راھم اون راھی باشہ کہ بھش میگی صراط مستقیم .... 

گاھی یہ سری افکار بچگانہ و دنی خیلی اذیت کنندھ ان .... یہ حسی دارم .... انگار انگار فقط انگار یہ حآت درونی دارم کہ مءگہ نگا انگار یہ نمہ بزرگ شدی ... چہ شود خدا چہ نشود ریسمانی کہ ھست رو ول نمیکنم .... تا ابد .... 

یاعلی 

๑فاطمـ ـه๑ ..
۱۳ آذر ۹۴ ، ۰۰:۱۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر

اول از ھمہ چون داشتم پست ھای خیلی خیلی اولمو میخؤندم حس نوشتنم گرفت....  

چقد اعن اولا با جزئیات ھمہ چیرو نوشتم....

دیروز کہ رسیدم خونہ و ساعت چھار و نیم بود حالم خوب نبود....  با اینکہ ناھار نخوردھ بودم و گشنم بود ولی اصن حوصلہ برنج خوردن نداشتم و گرفتم خوابیدم .... شش بیدار شدم....  بشدت معدم ناسازگاری میکرد....بلند شدم پرتقال خوردم کہ عزیز دعوام کرد و مامان نیز...  

معدم اذیت شدھ بود و حالم خوب نبود...  

بعدشم کہ اصن نشستن برام شدھ بود عذاب بدن درد داشتم و ھی می خوابیدم....  از اینکہ نمی تونستم درس بخونم اعصابم خؤرد بود...  شام ھم نتونستم خیلی بخؤرم و نہ تصمیم گرفتم بخوابم و دوشنبہ مدرسہ نرم....  

روز یکنواختی بود و من فکر کردم چقدر سخت خواھد بود بعدا بدون مدرسہ رفتن درس خوندن...   

ھر چی روز بہ آخر ترش رفت حالم بھتر شد خداروشکر....  

بابا نمیدونم چی شدھ بود یھو غروبی گفت دانشگاھ آزاد قبول نشو فقط ... 

ینی حالم درونی اینقدھ گرفتہ شد .... اینقد می خونم ینی دانشگاھ آزاد ؟ خدا اون بالا نشستہ میدونہ دیگہ ... 

باباجان چی دیدی کہ اینو بہ من گفتی ... 

ھندسہ تحلیلی شیرینہ .... گسستہ بامزھ اس ... فیزیک جذابہ و دیفرانسیل ملس و دلنشینہ ... 

از شیمی دیگہ خوشم نمیاد !!!!! :) 

دینی امسال جالب نیست برام ... ادبیات خوبہ ... 

بچہ ھای کلاس بہ روحیہ ضعیف نزدیک شدن....  

این ھمہ فشار الکی!  

بلاتکلیفی خیلی بدھ....

یکی از معلما حرفایی زد کہ از نظر من ترسناک بود... من دلم میخاد از زندگیم لذت ببرم....  حتی اگہ جایی ھستم کہ مشکلاتش صد برابرھ...  

این روزا بہ معلمی ھم فکر میکنم اونم از نوع فیزیکش .... 

و خیلی جالبہ کہ تمام دو سال اول دبیرستان رو من از فیزیک بیزار بودم ... :) 

یاعلی 

 

๑فاطمـ ـه๑ ..
۱۰ آذر ۹۴ ، ۰۰:۵۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر

حدودا 200 روز دیگه  .... 

هوممم .... چه اتفاقی قراره بیفته؟ 

چه راهی ؟ چه جوری ؟ با چه کسایی ؟ با چه حس هایی ؟ 

هیچی نمیدونم ... هیچکی جز خدا نمیدونه ..... 

یاد گرفتن همراه با بعضی از بچه های کلاس فوق العاده اس ... 

واقعا نمیدونم اینایی که پیش رو غیر حضوری میگذرونن چہ جوری انرژی میگیرن 

ھمکلاسیا انرژی میریزن تو وجود آدم .... خندھ ھای نابی میسازن ... و میشن جزو بھترین خاطرات زندگی ....

و چہ لذت بخشہ سوال حل کردن رو تختہ تو زنگ تفریح ھا .. 

چقدر خوبہ ریاضی و فیزیک .... :) 

فارق از ھمہ پیشامد ھای آیندھ و اینکہ وضع کار و کشور و مھندس و فلان چجوریہ .... 

زندگی تو این سن و ھمراھ با این بچہ ھا بینظیرھ .... 

حسنا ، ھدی ، فاطمہ زھرا خیلی درکنارتون شادم .... :) 

๑فاطمـ ـه๑ ..
۰۲ آذر ۹۴ ، ۱۵:۰۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱ نظر